Radnicko získá lepší napojení na dálnici. Kraj už hledá zhotovitele
Dálnice, ilustrační foto, zdroj: Pixabay
Dálnice, ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Radnicko získá lepší napojení na dálnici. Kraj už hledá zhotovitele

15 května, 2023 0 Od Pavel Žižka

Radnice, Břasy, Osek nebo Březina budou mít lepší napojení na dálnici D5. V průběhu několika následujících dnů bude na profilu zadavatele zveřejněna veřejná zakázka na stavební práce, jejímž obsahem je realizace další významné investiční akce Plzeňského kraje, tedy na projektu „ Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“.

Náklady na stavbu tohoto přivaděče na dálnici se předpokládají ve výši 593,8 milionů korun včetně DPH, nicméně finální cena díla vzejde až z veřejné soutěže. Hradit je bude Plzeňský kraj s využitím prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (IROP).

Konkrétně půjde o vybudování přeložky silnice druhé třídy II/232 v úseku od napojení mimoúrovňové křižovatky na silnici II/183. Dál trasa probíhá severojižním směrem převážně volným nezastavěným územím na orné půdě, po trvalých travních porostech a ostatních plochách. Ukončena je severně od obce Osek v blízkosti rozhraní katastru Osek u Rokycan a Březina u Rokycan. „Tato nová trasa překládané silnice bude probíhat katastrálními územími obcí Rokycany, Litohlavy, Osek u Rokycan, Vitinka a Březina u Rokycan,“ upřesnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek s tím, že délka nové silnice bude 5,309 km.

Přeložka silnice II/232 umožní přímé napojeni severního Rokycanska na silniční a dálniční systém Plzeňské aglomerace, čímž významně přispěje ke zkvalitnění obslužnosti dané lokality a povede k dalšímu rozvoji tohoto území. „Odvede tranzitní dopravu z přilehlých obcí, což povede ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a také ke zvýšení kvality životního prostředí v dotčených obcích,“ zdůraznil náměstek P. Čížek a doplnil, že mimo hlavní trasy je součástí stavby také nové napojení stávajících komunikací úrovňovým křížením, most přes Voldušský potok, lávka a stezka pro pěší a cyklisty, přeložky inženýrských sítí a další stavební práce související s realizací projektu. „Stavební práce by měly probíhat 31 měsíců ode dne převzetí staveniště zhotovitelem stavby,“ dodal.

zdroj: Ing. Helena Frintová, Plzeňský kraj