Alkohol za volantem: Co způsobuje a jak probíhá jeho zjištění?
Alkohol za volantem, zdroj foto: Pixabay
Alkohol za volantem, zdroj foto: Pixabay

Alkohol za volantem: Co způsobuje a jak probíhá jeho zjištění?

4 července, 2023 0 Od Pavel Žižka

Věděli jste, že hladina alkoholu v krvi stoupá ještě po určitou dobu po vypití poslední sklenky? Pokud po konzumaci alkoholu hodláte usednout za volant, nejprve se pomocí kvalitního alkohol testeru ujistěte, že už jste zcela střízliví. Případná rizika a postihy související s řízením pod vlivem alkoholu za to rozhodně nestojí.

Vliv alkoholu na řízení

Z provedených výzkumů jednoznačně vyplývá, že konzumace alkoholu zpomaluje mozkové procesy a ovlivňuje schopnost mozku jak správně posoudit aktuální situaci na silnici, tak kontrolovat a koordinovat pohyby těla. Člověk se stává méně pozorným, může se dostávat do útlumu, anebo se u něj naopak může stupňovat agrese. S přibývajícím vlivem alkoholu se vytrácí naše přirozené zábrany a my máme pocit, že jsme lepšími řidiči než ve skutečnosti. Zkreslené vnímání reality způsobené vlivem alkoholu významně zvyšuje pravděpodobnost havarovat a mnohdy, bohužel, takové dopravní nehody mají katastrofální následky.

Kdo vás může vyzvat k podrobení se vyšetření

„V dnešní době proto již prakticky při každé silniční kontrole budete vyzváni k podrobení se vyšetření ke zjištění, zda nejste ovlivněni alkoholem,” upozorňuje Iva Mlynaříková z D.A.S. pojišťovny právní ochrany. Tuto výzvu, které jste povinni se podrobit, můžete dle zákona o silničním provozu uslyšet od:

● policisty,

● vojenského policisty,

● zaměstnavatele,

● ošetřujícího lékaře nebo

● strážníka obecní policie.

 

Orientační versus odborné vyšetření a vše, co o nich potřebujete vědět

 

Zákon o silničním provozu dále odkazuje na zvláštní právní předpis, který blíže upravuje orientační a odborné vyšetření přítomnosti alkoholu. Tím předpisem je zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

 

Orientační vyšetření

Orientační vyšetření, zda nejste ovlivněni alkoholem, se v praxi provádí formou dechové zkoušky. Ta je prováděna s využitím dechového analyzátoru (většinou značky Dräger), přičemž je nezbytné, aby tento analyzátor byl certifikovaný a řádně kalibrovaný. Pravidla pro zjišťování alkoholu v dechu stanoví interní předpisy policie (bude-li orientační vyšetření provádět příslušník policie) a metodika měření alkoholu v dechu, kterou vydal Český metrologický institut.

 

Vzhledem k měřícímu principu přístroje a vyloučení podezření na zbytkový alkohol v ústní dutině je dle této metodiky nutné měření při pozitivních zkouškách na alkohol (na displeji přístroje se zobrazí číselná hodnota větší než 0,00) minimálně jednou zopakovat po uplynutí pěti minut. Aby bylo možné výsledek brát jako akceptovatelný, rozdíl mezi výsledky obou měření nesmí být větší než 10 %. U každého měření je dále třeba zaznamenat datum, čas měření a naměřenou číselnou hodnotu včetně měřící jednotky (mg/L nebo ‰).

 

„Pokud se podrobíte orientačnímu vyšetření na ovlivnění alkoholem formou dechové zkoušky provedené analyzátorem alkoholu v dechu, který splňuje všechny předepsané podmínky, odborné lékařské vyšetření se dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek neprovede,” dodává Iva Mlynaříková z D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

 

Je-li tedy řádně provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem, který nebude hraniční z hlediska posouzení odpovědnosti za přestupek nebo trestný čin, nelze příp. následnou výzvu k podstoupení odborného lékařského vyšetření považovat za zákonnou.

 

Odborné lékařské vyšetření

Odborné lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (zpravidla krve) se naopak dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek provede v případě, že povinná osoba orientační vyšetření odmítne nebo takové vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit (např. v důsledku nadměrné opilosti). Pokud odborné lékařské vyšetření jakožto povinná osoba odmítnete, hledí se na vás, jako byste byli pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

 

Odběr krve může být proveden i na vaši žádost. Ze zákona o Policii ČR totiž vyplývá, že za účelem získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků musí být proveden odběr krve, požádá-li o to osoba podezřelá z přestupku. Poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické zařízení, kde má být odběr krve proveden, určí policista, který rovněž zajistí vaši dopravu do tohoto zařízení a následné provedení rozboru odebrané krve poskytovatelem zdravotních služeb. Náklady spojené s dopravou do zdravotnického zařízení, odběrem krve a jejím rozborem jdou k vaší tíži.

 

Tolerance alkoholu v České republice

Ačkoliv většina evropských států má v této oblasti nastavena benevolentnější pravidla, v České republice platí nulová tolerance alkoholu.

 

Metodika měření alkoholu v dechu však samozřejmě počítá i s možnou chybou samotného měřicího přístroje a dalšími faktory jako např. s možnou fyziologickou hladinou alkoholu v těle kontrolované osoby nebo možnou nepřesností přepočtu uvedeného objemu alkoholu v dechu na odpovídající hladinu alkoholu v krvi. Tato odchylka stanovená Českým metrologickým institutem činí 0,24 ‰.

 

Ke zjištění nejnižší prokazatelné hladiny alkoholu je proto třeba od výsledku měření odečíst tuto odchylku zahrnující součet možných faktorů, které mohou výsledek měření ovlivnit.

 

„V případech, kdy je naměřená hodnota nižší než 0,25 ‰, tedy 0,00 – 0,24 ‰, se výsledek ve smyslu uvedené metodiky považuje za negativní, není-li jiným způsobem zjištěno, že jste alkohol před jízdou konzumovali (např. pokud konzumaci alkoholu před jízdou přiznáte, nebo vás z konzumace alkoholu ‚usvědčí‘ jiná osoba, třeba spolujezdec),” říká Iva Mlynaříková z D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

 

Pozor i na tzv. zbytkový alkohol

Chcete ráno po bujarém večírku usednout za volant? Je velmi pravděpodobné, že budete mít v těle tzv. zbytkový alkohol. Jeho zrádnost spočívá především v tom, že i když se už nějakou

tu dobu můžete cítit zcela střízliví, můžete přesto nadýchat. Kromě toho je následkem alkoholového opojení nekvalitní spánek a kocovina projevující se zejména celkovou únavou, bolestí hlavy a nevolností. Díky tomu jste v útlumu, máte omezené vnímání a opožděné reakce. Zvyšuje se i riziko nechtěného usnutí.

 

Za jak dlouhou dobu alkohol z těla zcela vyprchá?

Na tuto otázku neexistuje přesná odpověď, protože každý z nás má jiný metabolismus a odbourává alkohol jinak dlouho. Rychlost odbourávání alkoholu v těle zároveň ovlivňuje mnoho dalších faktorů, zejména pohlaví (muži odbourávají alkohol rychleji), váš věk, výška, hmotnost, množství a druh vypitého alkoholu, rychlost přijímání alkoholu, zvyk těla na požívání alkoholu, váš aktuální zdravotní stav, pravidelné užívání léků, zkonzumované jídlo, množství vypité vody, vaše fyzická kondice, případná únava atd.

 

A domníváte-li se, že proces odbourávání alkoholu z vašeho těla urychlíte sportem (či jinou fyzickou aktivitou), spánkem nebo třeba kávou (kofein naopak proces odbourávání alkoholu zpomaluje), mýlíte se. Zrychlit tento proces nelze, proto nezbývá nic jiného než si na úplné vystřízlivění jednoduše počkat.

zdroj: Denisa Dvořáková, Communication Lab